SWOT Analysis

169 Views

หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ five force model ไปแล้ว วันนี้ผมก็มาเสนอ อีก 1 รูปแบบการวิเคราะห์ กิจการ หรือ บริษัทที่เราสนใจว่า มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส หรื อุปสรรค อย่างไร

ซึ่งโดยส่วนมาก นักการตลาดมักใช้ swot ในการ สร้าง strategy ที่เหมาะสมให้กับองค์กร รวมถึง ประเมินต่อว่า บริษัทมี positioning ในตลาดอย่างไร

โดย swot แบ่งเป็น 2 ปัจจัยหลัก คือ

1.ปัจจัยภายในองค์กร ซึ่งมักเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ง่าย ประกอบด้วย

1.1 strength คือ จุดแข็งของบริษัทว่ามีอะไรบ้าง มีสิ่งที่เหนือและได้เปรียบคู่แข่งได้  อาจจะมี economy of scale มีเงินสดในบริษัทเยอะ มีหนี้น้อย  มีสินค้าที่ทดแทนได้ยาก มีต้นทุนที่ถูกกว่าคู่แข่ง

1.2 weakness คือ จุดอ่อนของบริษัท ซึ่ง นักวางแผนก็จะนำสิ่งนี้มาแก้ไข และปรับปรุง เพื่อให้คู่แข่งไม่สามารถแข่งขันและโจมตีจุดอ่อนของบริษัทเราได้ เช่น อาจไม่มีอำนาจต่อรองกับ supplier  

2.ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่ยากที่จะควบคุม บางครั้งอาจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ

2.1 Opportunity  คือ โอกาสที่จะทำให้ บริษัทก้าวกระโดดได้ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือ บางครั้งเราอาจมองเป็น ตัวเร่ง หรือตัว catalyst บริษัทได้

2.2 Threat คือ อุปสรรค ที่จะเข้ามากีดกันให้บริษัทโตได้ยาก หรือ ปัจจัยของทุนต้นที่ควบคุมไม่ได้อาจเกิดกับพวก สินค้า commodity ต่างๆ ที่ต้นทุนเปลี่ยนแปลงขึ้นลงบ่อยๆ เช่น หุ้นในกลุ่มน้ำมัน เดินเรือ เป็นต้น

  • Pt พูม พิทวัส เกียรติวีรชน