งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด
266 Views

หลังจาก 2บทความก่อนที่ ผมพูดถึง งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร-ขาดทุน ตามลำดับ วันนี้มาถึงงบสุดท้าย ของงบการเงิน  นั่น คือ งบกระแสเงินสด ซึ่งอาจเป็นงบที่ต้องใช้การทำความเข้าใจกว่า 2 งบที่ผ่านมาครับ

งบกระแสเงินสด เป็นงบที่ใช้ ดูบ่งบอกถึงเงินสดของบริษัท รวมถึง การเปลี่ยนเงินเข้าและออกของเงินสดเพื่อให้เรารู้ถึง สภาพคล่อง และการหมุนเวียนเงินของบริษัท ว่ามีการได้มาของเงินอย่างไร และ มีการใช้เงินไปกับอะไรบ้าง

โดย รายละอียดของงบกระแสเงินสด แบ่งออกเป็น  3 ส่วน

  1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน คือเงินสดที่เกิดจากการดำเนินงานกิจการหลัก

 ซึ่งมักแบ่งเป็น

-กระแสเงินสดเข้า คือ เงินสดที่เข้าบริษัท เช่น เงินสดจากการชำระหนี้

-กระแสเงินสดออก คือ เงินสดที่จ่ายออกไปจากบริษัท เช่น เงินสดที่บริษัทจ่ายให้ค่าจ้างแก่พนักงาน

โดย กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ควรมีค่า เป็น บวก คือ กิจกรรมมีรายได้เป็นเงินสด มากกว่า จ่ายออกไป

  • งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน คือ การนำเงินสดไปลงทุน หรือ การได้มาของเงินสดจากการขายหน่วยลงทุน

        -กระแสเงินสดเข้า คือ เงินสดที่เข้าบริษัท เช่น เงินสดที่ได้จากการขายที่ดิน อาคาร เป็นต้น

          -กระแสเงินสดออก คือ เงินสดที่จ่ายออกไปจากบริษัท เช่น เงินที่จ่ายไปเพื่อลงทุนในการสร้างอาคาร หรือ ที่ดิน

โดย  งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ควรมีค่าเป็น ลบ  เพราะ เราจะได้มองว่ากิจการต้องการขยายกิจการไปเรื่อยๆ เพื่อทำให้บริษัทเติบโตต่อไปได้ แสดงถึง กิจการมีการลงทุนต่อ

3.งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน  คือ งบที่ใช้ดูว่า บริษัม จัดหาเงินมาลงทุนด้วยวิธีการไหน อาจมีการกู้ยืม และ บ่งบอกว่า บริษัทจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้หรือไม่

-กระแสเงินสดเข้า คือ เงินสดที่เข้าบริษัท เช่น เงินสดจากการกู้ยืม,เงินสดที่เกิดจากเพิ่มทุน

-กระแสเงินสดออก คือ เงินสดที่จ่ายออกไปจากบริษัท เช่น เงินสดที่นำไปชำระหนี้,การจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นต้น

งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน  มีค่าเป็น บวก แสดงถึง ความสามารถหาเงินทุนของบริษัท

งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน   มีค่าเป็น ลบ  แสดงถึง ความสามารถในการจ่ายหนี้ของบริษัท

  • PT พูม พิทวัส เกียรติวีรชน